คำขวัญอำเภอเรณูนคร

เรณูนคร ดินดอนถิ่นภูไท สาวสวยรวยน้ำใจ เลิศวิไลในวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง


องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
บ้านเหล่าสำราญ  ตำบลโพนทอง  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo


วัดโนนสวัสดิการาม
บ้านเหล่าสำราญ  ตำบลโพนทอง  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม


แปลงดอกไม้ที่ตำบลโพนทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขามองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม
อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม
บ้านนาขาม ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนมอบต.นาขาม ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม

ooooooooooooooooooooooooo

ประมวลภาพในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม

โรงเรียนบ้านเหิบ
บ้านเหิบ ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม


วัดโพธิ์ศรี
บ้านนาขาม ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม

ชาวนาขามขอต้อนรับด้วยความยินดี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขาม
บ้านนาขาม ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม
โรงเรียนบ้านนาขาม
บ้านนาขาม ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม


หอประชุมตำบลนาขาม
บ้านนาขาม ตำบลนาขาม อำเภเรณูนคร  จังหวัดนครพนม


อบต.นาขาม ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม


สวนสาธารณะหนองขาม
อบต.นาขาม  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
ตำบลนาชาม อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม


โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 
เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล (สาขาทุ่งสว่าง) จัดตั้งขึ้นตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกรมสามัญศึกษา โดยคำร้องขอของ นายไพจิต ศรีวรขาน ส.ส.นครพนม เขต 2 พรรคราษฎร พร้อมด้วยครูใหญ่โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง (นายแถวทอง มาตยะโค) กำนันตำบลเรณูใต้ (นายชมมา หงษาโด่) สารวัตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนชาวบ้านทุ่งสว่าง สภาตำบลเรณูใตสภาตำบลนาขาม เสนอต่อนายโกวิทย์ วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญศึกษา เมื่อปี พ.ศ.2533
-วันที่ 5 เมษายน 2533 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดเป็นสาขาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล (สาขาทุ่งสว่าง) ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยในระยะแรกอาศัยเรียนที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเรณูนคร ปีการศึกษา 2533 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ได้นักเรียนชาย7 คน นักเรียนหญิง 9 คน รวม 16 คน
-ปีการศึกษา 2534 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ได้นักเรียนชาย 9 คน นักเรียนหญิง 15 คน รวม 24 คน รวมนักเรียนทั้งหมดเป็น 40 คน
- ปีการศึกษา 2535 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ได้นักเรียนชาย 51 คน นักเรียนหญิง 38 คน รวม 89 คน รวมนักเรียนทั้งหมดเป็น 129 คนปีการศึกษา 2534 - 2535 ผู้ดูแลโรงเรียนสาขา (นายอัมพร ใหญ่สาร) ได้นำผู้ปกครองนักเรียนประชาชน คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านทุ่งสว่าง บ้านหนองไม้งอย คณะกรรมการหมู่บ้านตำบลนาขามได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 1 หลัง ณ บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ "ดงดาวแจ้ง" เพื่อเป็นสถานที่เรียนถาวรของนักเรียนซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา ในปัจจุบันผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ได้มอบหมายให้ข้าราชการครูมาทำหน้าที่ผู้ดูแลโรงเรียนสาขา ดังนี้
1. นายทรงพล แก้วมณีชัย
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
ปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันที่ 5 เมษายน 2533 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2534
2. นายอัมพร ใหญ่สาร
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
ปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2534 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2535
3. นายเฉลิมชัย แก้วมณีชัย
ตำแหน่ง
อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
ปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2535 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2536
วันที่ 7 เมษายน 2536 กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล (สาขาทุ่งสว่าง) เป็นเอกเทศชื่อว่า " โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา" โดยให้มีเขตพื้นที่บริการสำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเรณูใต้ ตำบลนาขาม ตำบลท่าลาด และใกล้เคียง มีเนื้อที่ 40 ไร ่ต่อมาสภาตำบลนาขามได้อนุมัติเขตพื้นที่ให้ใช้เพิ่มเติมเป็น 80 ไร่
กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งผู้บริหารโรงเรียน ดังรายนามต่อไปนี้
1. นายเพียร สุวรรณไตรย์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา ระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2536 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2536
2. นายเฉลิมชัย แก้วมณีชัยตำแหน่งครูใหญ่ ระดับ 6 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2536
- ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ ระดับ 7 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2537
- ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ระดับ 7 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2540
- ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ระดับ 8 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2541 ถึงปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2539 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4 ) จำนวน 1 ห้องเรียน ตามคำร้องขอของนายไพจิต ศรีวรขานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ส.ส.นครพนม เขต 2 พรรคความหวังใหม ่และ ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชนตำบลนาขาม ตำบลเรณูใต้ เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( ม.4 ) ได้จำนวน 48 คน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม